×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Financovanie zatepľovania (obnovy) bytových domov

Súčasťou našich služieb je poradenstvo a pomoc pri financovaní zatepľovania bytových domov.

  • Vypracovanie plánu financovania stavby - zateplenia bytového domu.
  • Spracovanie porovnania jednotlivých spôsobov financovania zateplenia konkrétneho bytového domu.
  • Prepočítanie  splácania úveru na jednotlivé  byty pri rôznych spôsoboch financovania zateplenia bytového domu.

 

Možnosti pri financovaní zateplenia (obnovy) bytového domu:

  • Dotácia na odstránenie systémových porúch

Nenávratná dotácia sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010Z.z.. Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je profesionálne vypracovaná projektová dokumentácia, vrátane odborného posudku. Podmienky získania dotácie a postup vybavovania vysvetlíme a pri  vybavovaní dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov pomôžeme.

  • Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) - Program obnova, Vládny program zatepľovania

Medzi najvýhodnejšie formy financovania obnovy a zatepľovania bytových domov patrí financovanie prostredníctvom úverov zo ŠFRB s úrokom 1% pre Program obnova alebo  Vládny program zatepľovania s úrokom 0%. Podpora je poskytovaná v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

  • Komerčné úvery

Mnohé slovenské banky ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov.

  • Grant SLOVSEFF

Nenávratný grant vo výške až 15% z celkovej výšky úveru je možné získať po znížení spotreby tepla o viac ako 25%. Žiadateľ musí podať žiadosť o úver v jednej zo spolupracujúcich bánk a po preukázaní, že realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby energie minimálne o 25%, bude žiadateľovi poskytnutý grant vo výške 15% z úveru.

  • Realizátor

V prípade potreby Vám vieme pomôcť pri prefinancovaní časti stavby zateplenia bytového domu úverom.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o financovaní zateplenia a obnovy bytových domov  radi vám poskytneme viac informácií.
Kontaktujte nás.

Ing. Ivona Valocká  valocka@izola.sk, tel.: 055 6411 812