×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Osvedčený postup pri obnove bytových domov:

Ujasnenie zámeru
Získanie podpory väčšiny vlastníkov bytov
Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vybavenie stavebného povolenia
Návrh financovania
Výber zhotoviteľa
Realizácia obnovy
Kolaudácia

Projekt zateplenia (obnovy) bytového domu

Oslovenie skúseného projektanta
Posúdenie skutočného stavu stavebných konštrukcií, postupu  a rozsahu všetkých súvisiacich prác
Projekt je podkladom pre vybavenie stavebného povolenia
Projekt je dôležitý pre stanovenie predpokladaných nákladov  a naplánovanie financovania

Podklady pre Stavebné povolenie

Projekt zateplenia  (obnovy) bytového domu
Súhlas vlastníkov s investičným zámerom (zápisnica zo schôdze, zoznam vlastníkov podľa aktuálneho LV)
Súhlasné stanoviská
Hasičského a záchranného zboru
Štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Štátnej správy ochrany zložiek životného prostredia
Útvaru hlavného architekta
Iné podľa požiadaviek Stav. úradu ( Mestskej časti, Správy mestskej zelene, Správy komunikácií)

Financovanie zateplenia resp. obnovy bytového domu

Vlastné zdroje na účte
Podpora zo ŠFRB - Program obnova, Vládny program zatepľovania
Stavebné sporiteľne
Komerčný úver z banky
Program Slovseff
Realizátor
Dotácie na odstránenie systémových porúch

Výber zhotoviteľa

Oslovenie uchádzačov
Podklady
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
Obhliadka bytového domu

Kritériá výberu

Referencie
Cena
Platobné podmienky
Licencia TSUS a osvedčenie k ETICS
Technické a personálne zázemie
Lehota výstavby a komplexnosť dodávky
Záručné podmienky

Realizácia stavby

Stavebný dozor
Písomné odovzdanie staveniska
Vedenie stavebného denníka
Úhrada faktúr len za vykonané práce na základe odsúhlaseného súpisu prác
Kontrolné dni
Protokolárne odovzdanie diela vrátane certifikátov a uvedenou zárukou a konečným súpisom zrealizovaných prác
Vypratanie a upratanie staveniska  
Úhrada zádržnej čiastky po odstránení všetkých závad a nedostatkov
Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Kolaudácia

Kompletizácia podkladov
Revízne správy
Certifikáty zabudovaných materiálov
Osvedčenia
Energetický certifikát