×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Cenová ponuka k projektovej dokumentácii je vypracovaná individuálne podľa podmienok:

Cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy  - zateplenia  bytového domu v rozsahu pre:
 -  stavebné povolenie stavby  a realizáciu
 -  žiadosť o úver z ŠFRB 1% alebo vládny program zahŕňa:


Bod  č.1:
1. Výkresová dokumentácia  
2. Farebné riešenie fasády
3. Technická správa
4. Stavebná fyzika  : návrh izolácií+hygienické kritérium+energetická bilancia pred a po zateplení , klasifikácia objektu podľa SPT - ( stupeň potreby tepla )
5. Statické posúdenie
6. Správa požiarnej ochrany pre potreby stavebného povolenia
7. Členený rozpočet stavby s cenami  + výkaz výmer bez cien  pre výber zhotoviteľa


Bod  č.2:
Vybavenie  kladných stanovísk úradov  a vybavenie stavebného povolenia ÚHA Košice, HaZSR, OÚ ŽP,SMZ

Bod  č.3:
Autorský dozor hodinová zúčtovacia sadzba - za každú začatú hodinu

Bod  č.4:
Diagnostika porúch vrátene sond.
Pozn.rozsah diagnostiky stanovený v prípade potreby počas obhliadky bytového domu (predbežný obsah: sonda do strechy rozmerov15x15cm s otvorením strešného plášťa do vzduchovej medzery, diagnostika obvodového plášťa - návrh kotvenia aj lokálne)


Bod č.5
Platobné podmienky
Dodaciu lehotu pre projekt
Platnosť cenovej ponuky