×

IZOLA

IZOLA Košice, s.r.o.
Textilná 8, 040 12 Košice
Sekretariát: 055/625 22 54, 678 43 88

Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy bytových domov ako súčasť novostavieb i rekonštrukcií.

V projekte sú vyšpecifikované použité materiály, ich parametre, skladba, hrúbky, množstvo a predpísané technológie. O projekt sa môžete opierať počas realizácie stavby, kedy je možná kontrola technologického postupu a použitých materiálov. Projekt obsahuje aj výpočet tepelných úspor. Súčasťou spracovania PD je obhliadka objektu a realizácia sond na preverenie skladieb obalových konštrukcií našim technikom.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

architektonicko stavebné riešenie – situácia, pôdorysy, kotvenie štítových stien, sanácia lodžií(balkónov), výmena zábradlia, pôdorys a zateplenie strechy, rezy, detaily, pohľady, farebné riešenie fasády, technická správa.
 
stavebná fyzika - tepelnotechnický posudok, návrh izolácií, hygienické kritérium, energetická bilancia pred a po zateplení, klasifikácia objektu podľa SPT( stupeň potreby tepla)

statický posudok
výpočty pre určenie kotvenia tepelnoizolačných dosiek, odstránenie systémových porúch,  v prípade žiadosti o dotáciu  vrátane odborného posudku systémových porúch, výpočty pri dodatočnom zamurovaní schodiskových presklených plôch

úprava bleskozvodu

požiarna ochrana

položkový rozpočet stavby

výkaz výmer (slepý rozpočet) pre výber dodávateľa obnovy bytového domu bez uvedenia cien 

 

Spracovanie projektov zateplenia rodinných domov, administratívnych budov, priemyselných stavieb a iných

Kontakt: 

 Ing. Stanislav JURKO

 055 / 6411 807

 sjurko@izola.sk

 Ing. Patrícia KOŠČOVÁ

 055 / 6411 807

 pkoscova@izola.sk

 Ing. Michal MEDVEĎ

 055 / 6411 815

 mmedved@izola.sk

Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.