Projekcia

V oblasti projekcie ponúkame odborné poradenstvo a konzultácie, vypracovanie
projektovej dokumentácie, odborných posudkov a diagnostiku porúch týkajúcich sa obalových konštrukcií budov.

Prečo si vybrať nás?

Dlhoročné skúsenosti

Firma IZOLA bola založená v roku 1991 ako projekčno-inžinierska kancelária stavebnej fyziky budov so zameraním na izolácie tepelné a vodotesné. V súčasnosti sa zameriavame na obnovu bytových domov, občianskych a priemyselných objektov so zameraním na znižovanie spotreby energie. Veľkou výhodou je, že skúsenosti  z realizácií sa odovzdávajú projektantom a tí ich premietajú do nových riešení.

Kvalifikovaní pracovníci

Naši zamestnanci sú odborne vyškolení a kvalifikovaní a pravidelne sa zúčastňujú odborných seminárov a konferencií, aby sme vedeli pružne reagovať na aktuálne trendy v rámci našej pôsobnosti. Máme vlastnú projekčnú kanceláriu, vďaka čomu vieme pružne reagovať aj na nepredvídané zmeny, ktoré môžu počas každej realizácie nastať.

Naše služby

V rámci našej projekčnej činnosti realizujeme:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy a zateplenia bytových domov, priemyselných a administratívnych budov a ostatných budov občianskej vybavenosti, vypracované v rozsahu pre možnosť podania žiadosti o finančnú podporu z rôznych programov štátnej podpory financovania,
  • projekty čiastočnej obnovy budov ako rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa, sanácia lodžií,
  • odborné posúdenia a diagnostika porúch obalových konštrukcií;

Všetky projekty sú vypracované v súlade a rozsahu podľa aktuálne platnej legislatívy, po osobnej obhliadke a konzultácii s investorom. Súčasťou vypracovania projektu je kontrola a diagnostika stavu budovy, realizácia sond na kontrolu pôvodného stavu.

Ponúkame spracovanie odborných posudkov konštrukcií so zameraním na funkcie

  • tepelnoizolačné, vrátane termovízie
  • hydroizolačné

Energetická certifikácia budov je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Každý majiteľ budovy, ktorej sa certifikácia týka má povinnosť vykonať energetickú certifikáciu.

Certifikáciu môžu vykonávať len štátom oprávnené osoby, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.

V rámci inžinierskej činnosti vybavujeme  stanoviská dotknutých úradov podľa ust. zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), ako ÚHA Košice, OR HaZZ Košice, OÚ Životného prostredia, potrebných pre  Stavebné povolenie. Taktiež vybavujeme aj kompletné Stavebné povolenie.