Ploché strechy

Ploché strechy patria na Slovensku medzi obľúbené riešenia starších aj moderných budov.

Vzhľadom na nižší sklon než pri sedlových strechách, sú ploché strechy citlivejšie na kvalitu realizácie a materiálov. Núkajú však mnohé výhody ako umiestenenie technického zariadenia na strechu budovy, možnosť pochôdznej terasy a v posledných rokoch čoraz populárnejšie zazelenanie strechy.

Prečo si vybrať nás?

Realizujeme 29 rokov

Zatepľovaniu plochých striech sa venujeme od roku 1993, vďaka čomu vieme zákazníkom ponúknuť skúsený, odborný, ale aj kreatívny názor na realizáciu Vášho projektu.

Poradenstvo

Okrem projekcie, realizácie a širokého sortimentu materiálov, ponúkame aj konzultácie a poradenstvo architektom, projektantom, stavebníkom, bytovým družstvám a spoločenstvám vlastníkov bytov.

Skúsenosti

Čerpáme zo skúsenosti, no ku každej streche pristupujeme osobitne so zreteľom k jej špecifikám a požiadavkám zákazníka. Pracujeme s overenými materiálmi s nadštandartnými parametrami a životnosťou.

Sortiment materiálov a prác pre ploché strechy

1

parozábrana

2

zateplenie strešného plášťa

3

prespádovanie plochj strechy k strešným vtokom, chrličom alebo odkvapu

4

hydroizolácia strešného plášťa

5

strešný vtoky, chrliče, poistné prepady

6
vonkajšie dažďové zvody
7
priťaženie strešného plášťa vrstvou kameniva
8
účelová plochá strecha
9
klampiarske práce
10
bleskozvod
11
výlez na plochú strechu, strešný svetlík, alebo zariadenie na odvod dymu
12
záchytný systém proti pádu osôb

1.a. parozábrana z modifikovaných asfaltových pásov s hliníkovou vložkou, kde priepustnosť vodnej pary – hodnota Sd≥1500m. 
Najčastejší spôsob aplikácie je celoplošným natavením na napenetrovaný podklad. Vhodná pre lepený alebo kotvený systém strešného plášťa, kde je podklad tvorený železobetónovou stropnou doskou. Ako podklad môže byť aj drevené debnenie alebo dosky OSB. Potom sa parozábrana kotví a natavujú sa iba spoje asfaltových pásov. Výhodou tohto riešenia je, že sa nemusia ihneď realizovať ďalšie vrstvy strešného plášťa. Parozábrana slúži aj ako dočasná hydroizolácia. 

1.b. špeciálna samolepiaca parozábrana pre realizáciu ľahkých priemyselných objektov na podkladnej konštrukcii z trapézových plechov.

Okrem rýchlej a jednoduchej aplikácie zabezpečuje rovnako ako klasické natavované parozábrany vysokú paronepriepustnosť ( Sd≥1500m ) a znížené požiarne zaťaženie podľa DIN 18234.
Najčastejšie sa používa pri kotvených systémoch s hydroizoláciou TPO alebo PVC fóliou.

1.c. parozábrana z Pe fólie s prelepením spojov obojstranne lepiacoui páskou. Hodnota Sd≥ 50 -70m v závislosti od hrúbky materiálu. 

Ukladá sa voľne s preložením a prelepením spojov. Pri tomto type parozábrany je potrebná okamžitá realizácia ďalších vrstiev ( tepelná izolácia, spádové dosky, hydroizolácia ) strešného plášťa.
Používa sa pri kotvených systémoch na trapézových plechoch ale aj na betónovom podklade.

Doskami EPS, XPS, PIR alebo MW. Konkrétna hrúbka tepelnej izolácie je závislá od účelu objektu a celkovej skladby strešného plášťa. Určuje sa tepelnotechnickým výpočtom podľa normy STN 730540-2+Z1+Z2 Tepelná ochrana budov, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Teplená izolácia môže byť voľne položená, lepená, kotvená alebo v závislosti od namáhania sania vetrom sa kombinuje lepenie a kotvenie. Spôsob lepenia alebo kotvenia vrátane kotvenia povlakovej hydroizolácie sa určuje na základe statického posúdenia podľa normy STN EN 1991-1-4 Zaťaženie konštrukcií – zaťaženie vetrom.

Doskami EPS, PIR, alebo MW. Výnimočne sa realizuje aj doskami z extrudovaného polystyrénu. Nie všetci výrobcovia XPS dokážu narezať aj spádové dosky.

Pre fixáciu platia rovnaké zásady ako pre samotné zateplenie. Pre konkrétnu strechu vieme spracovať kladačský plán spádových dosiek. Štandardne realizujeme spády 2%, čo zodpovedá požiadavke normy STN 731901 Navrhovanie striech – základné ustanovenia, na minimálny sklon povlakovej krytiny. Norma odporúča hodnotu sklonu najmenej 1° = 1,75%.

1. Podľa spôsobu aplikácie hydroizolácie rozlišujeme:

1. a. kotvený systém

1. b. lepený systém

1. c. priťažený systém

1. d. kombinácia vyššie uvedených systémov

2. Podľa použitého materiálu hydroizolácie, s ktorými realizujeme:

2. a. modifikované asfaltové pásy – najčastejšie používame asfaltové pásy s SBS modifikáciou

2. b. TPO fólie

2. c. mPVC fólie

2. d. náterové hydroizolácie – tieto využívame výlučne na realizáciu náročných detailov, nikdy nie na celoplošnú aplikáciu.

Možné kombinácie materiálov a spôsobu aplikácie:
2.a. modifikované asfaltové pásy 
2.a.1. Kotvený systém jednovrstvový alebo dvojvrstvový.

Jednovrstvový systém – asfaltové pásy s bridlicovým posypom, hrúbka 5,2mm, kombinovaná nosná vložka, preloženie v pozdĺžnych spojoch 120mm.

Dvojvrstvový systém – spodný pás kotvený, hrúbka ≥ 3,0mm, spoje samolepiace alebo nataviteľné, vrchný pás s bridlicovým posypom celoplošne natavený hrúbka ≥ 4,2mm. Tu sa ponúka široký sortiment materiálov. S výberom Vám radi pomôžeme.

Pre kotvenie akejkoľvek povlakovej hydroizolácie musí byť zabezpečený únosný podklad. Pri novo- stavbách to zvyčajne nie je problém. Horšie to je pri rekonštrukciách plochých striech, kedy často nie je známa celková skladba strešného plášťa. Typové projekčné podklady môžu dosť napovedať, ale nikdy nedávajú dostatočnú záruku toho, že sa v skladbe nachádza únosná vrstva do ktorej je možné kotviť. Preto v každom prípade odporúčame realizáciu sondy a ťahovej skúšky, ktorá potvrdí možnosť kotvenia. Ťahová skúška by sa mala realizovať už v štádiu projektu.

V opačnom prípade sa to robí až pred zahájením prác, čo môže znamenať zmenu kotveného systému za lepený. V mnohých prípadoch to má vplyv aj na zvýšenie ceny rekonštrukcie, čo určite nepríjemne prekvapí každého investora.

2.a.2. Lepený systém – najčastejšie dvojvrstvový

Spodný pás samolepiaci, hrúbka 2,5 – 4mm, vrchný pás s bridlicovým posypom celoplošne natavený. Sortiment a hrúbky rovnako ako v odseku 2.a.1.

2.a.3. Priťažený systém – dvojvrstvový alebo trojvrstvový

Používa sa pri účelových plochých strechách zaštrkovaných, pochôdznych, pojazdných, parkovacích alebo vegetačných. V prípade náročných skladieb, ktoré budú ďalšími vrstvami ( najčastejšie strešné záhrady a účelové strechy ) zakryté a prístup k oprave je takmer nemožný, odporúčame použiť trojvrstvový systém. Na samolepiaci pás sa natavuje druhá vrstva bez bridlicového posypu najčastejšie s hrúbkou 4,0mm. Až potom nasleduje vrchný pás s bridlicovým posypom. Celková hrúbka takéhoto súvrstvia je 11,5 – 13mm v závislosti od hrúbky samolepiaceho pásu. Pri vegetačných strechách musí mať vrchný asfaltový pás aditíva proti prerastaniu koreňov. Pri takýchto skladbách sa s výhodou používa tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu vo forme obrátenej skladby alebo plus strechy. Dosky z XPS okrem tepelnoizolačnej funkcie vytvárajú aj optimálnu ochranu hydroizolácie proti mechanickému poškodeniu.

2.b. TPO fólie , 2.c. mPVC fólie

Najčastejšie sa realizujú ako jednovrstvové systémy, ktoré môžu byť aplikované všetkými troma spôsobmi, alebo ich kombináciou. Najčastejšie používané hrúbky sú 1,5mm, 1,8mm alebo 2,0mm. V závislosti od spôsobu aplikácie výrobcovia používajú zodpovedajúce nosné vložky. Niektorí výrobcovia vyrábajú aj univerzálne mPVC fólie, ktoré je možné kotviť, alebo priťažiť. TPO fólie sú konštruované tak, aby mohli byť využité univerzálne. Pri lepených systémoch majú TPO a mPVC fóliové systémy priamo vo výrobe nakašírovanú vrstvu textílie, ktorá vytvára separáciu medzi tepelnou izoláciou a hydroizoláciou a zároveň slúži ako spojovací mostík pri lepení.

Aký je rozdiel medzi TPO a mPVC fóliami? Väčšina vyrábanýcch materiálov je odolná proti UV žiareniu, má odolnosť proti prerastaniu koreňov, má systém doplnkových materiálov pre riešenie detailov a kotvenia.

Zásadný rozdiel ktorý má vplyv na správanie a životnosť mPVC fólií je ten, že pri výrobe týchto fólií sa používajú modifikátory vo forme zmäkčovadiel. Tieto dodávajú výrobku hlavne pružnosť pri nízkych teplotách, stabilitu pri vysokých teplotách, dobrú spracovateľnosť a zvariteľnosť. Je všeobecne známe že zmäkčovadlá časom migrujú zo samotnej hmoty mPVC fólie. Zvyšuje sa podiel plniva, čo má priamy vplyv na životnosť a mechanické vlastnosti samotného PVC. Fólie mPVC nemôžu prísť do priameho styku s výrobkami EPS, XPS a asfaltovými výrobkami. Vždy je potrebná separácia, na ktorú sa používajú textílie s plošnou hmotnosťou min. 300g/m2.

Keďže TPO fólie tieto zmäkčovadlá neobsahujú, pre ich styk s vyšiie uvedenými materiálmi nie je potrebné používať separáciu. Pri týchto fóliách sa venuje zvýšená pozornosť čisteniu stykovania fólií pred samotným zvarením spoja. Pri použití tepelnej izolácie z minerálnych dosiek je potrebné čistiť každý spoj. Pri použití dosiek EPS, XPS alebo PIR je potrebné čistiť všetky spoje, ktoré neboli zvarené v danom dni realizácie. Tieto pravidlá sú stanovené technologickým predpisom výrobcu a je ich potrebné dodržiavať.

Realizujeme kompletný sortiment výrobkov firmy TOPWET vrátane prestupov pre káble, bleskozvod, vetracie komínky, štrkové lišty, kontrolné šachty a ďalšie doplnky. Všetky výrobky majú kompatibilný límec pre napojenie na zvolený typ hydroizolácie.

Žľaby a zvody realizujeme vo forme klampiarskych výrobkov z pozinkovaného plechu alebo z pozinkovaného a hliníkového farbeného plechu v dostupných farbách RAL. Patrí sem aj kompletný sortiment výrobkov z medeného a titanzinkového plechu podľa aktuálneho sortimentu výrobcu KJG SK. 

Vrstva riečneho kameniva frakcie 16-32mm s hrúbkou minimálne 60mm zabezpečuje v štandardných prípadoch dostatočnú mechanickú stabilitu strešného plášťa hlavne pri použití TPO a mPVC fólií. Zároveň táto vrstva chráni hydroizoláciu pred UV žiarením a krupobitím. Čiastočne aj pred prehrievaním. Všetky tieto benefity sa prejavujú na predĺžení životnosti hydroizolácie. Vrstva kameniva plní aj estetickú funkciu a spomaľuje odtok vody zo strešného plášťa pri prudkých dažďoch.

Pochôdzna alebo vegetačná strecha, pri polyfunkčných a administratívnych objektoch sa využíva aj pojazdná a parkovacia funkcia. Samozrejme, sú možné rôzne kombinácie týchto konečných úprav. Väčšinu týchto účelových úprav zabezpečujeme v subdodávke, pri vegetačných extenzívnych strechách dokážeme zrealizovať skladbu strešného plášťa na komplet. Vo všeobecnosti platí, že medzi vrstvou hydroizolácie a konečnou účelovou vrstvou musí byť správne navrhnutá skladba separačných, ochranných a drenážnych vrstiev.

Rovnako ako pri vonkajších dažďových zvodoch používame plechy zo sortimentu KJG SK. V našej klampiarskej dielni vieme pripraviť oplechovanie podľa dohodnutého tvaru a rozmerov a následne namontovať priamo na stavbe.

Bleskozvod realizujeme podľa projekčného návrhu. Pri novostavbách sú súčasťou sústavy aj zvislé zvody a uzemnenie. Pri rekonštrukciách plochých striech na bytových domoch najčastejšie riešime iba časť bleskozvodu, ktorá priamo súvisí zo strechou.
Typové výlezy na strechu, pevné alebo otváravé svetlíky od výrobcov Icopal, Velux alebo Wippro realizujeme vlastnými pracovníkmi. V subdodávke vieme zabezpečiť aj projekt, dodávku a montáž zariadení na odvod dymu vrátane príslušenstva, skúšky a revíznej správy.
Najčastejšie používame výrobky firmy TOPSAFE, ktorá zabezpečí projekt, dodávku materiálu a po realizácii revíziu, zaškolenie a všetky potrebné dokumenty ku kolaudácii stavby.

Osobná konzultácia

Objednajte si osobnú konzultáciu u nás vo firme a my vám radi pripravíme návrh skladby presne na mieru vašej strechy.

Následne sa rozhodnete, či vám strechu zrealizujeme, alebo zabezpečíme materiál formou predaja. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ing. Róbert LEČKO

0905 741 136

055 / 6411 80

rlecko@izola.sk