Pražská č. 14, 16, Košice

Adresa realizácie

Pražská č. 14, 16, Košice

Objednávateľ

SVB TORYSA

Termín realizácie

6/2016 – 10/2016

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí
  • zateplenie v spoločných priestoroch

Hodnotenie zákazníka

Dňa 3. 2. 2017 sme podpísali Záznam z odovzdania a prevzatia diela za prítomnosti stavbyvedúceho Ing. Mačugu, stavebného dozora Ing. Barnáša a predsedu SVB Ing. Daňka bez pripomienok. Pri tejto príležitosti bolo zo strany predsedu vyslovené poďakovanie zhotoviteľovi diela dodávateľovi IZOLA Košice, s.r.o. za celý priebeh realizácie Obnovy obalových konštrukcií bytového domu Pražská 14 a 16. Vyslovujeme poďakovanie menovite Ing. Jurkovi za odbornú a vysoko kvalifikovanú prezentáciu Vašej ponuky pri výbere dodávateľa stavby. Ing. Roškovej za kvalitnú prípravu PD. Ing. Valockej za kvalifikovaný a ústretový prístup pri spracovaní podkladov a vybavenie stavebného povolenia a žiadosti o úver zo ŠFRB. Ing. Brečkovi za priebežnú pomoc pri spracovaní ZoD a konzultácie v priebehu prípravy a realizácie stavby. Ing. Mačugovi za riadiacu prácu počas realizácie stavby, jeho ústretový a nekonfliktný prístup sa stretol s pozitívnym ohlasom u vlastníkov bytov. Naše poďakovanie patrí aj fasádnikom, ktorí preukazovali vysokú profesionalitu a remeselnícky fortiel pri realizácii prác. Poďakovanie patrí najmä za rýchle a pritom kvalitné realizovanie prác. Príprava stavby začala s problémami a konfliktmi s vlastníkmi, ale profesionálny prístup všetkých pracovníkov spoločnosti IZOLA Košice, s.r.o. nám pomohol k dobrému výsledku a spokojnosti všetkých vlastníkov bytov v našom dome. Predsedovi SVB počas celého priebehu realizácie stavby mnohí vlastníci tlmočili spokojnosť s priebehom, kvalitou prác a ocenili celkový výsledok, ktorý sme dosiahli.
Ing. František Daňko
predseda SVB Pražská 14 a 16.