Turgenevova 12, 14, Košice

Adresa realizácie

Turgenevova 12, 14, Košice

Objednávateľ

Správcovské bytové družstvo IV Košice

Termín realizácie

03/2015 – 08/2015

Realizované práce

  • zateplenie fasády
  • sanácia lodžií s výmenou zábradlí a zasklení
  • zateplenie a hydroizolácia strechy
  • zateplenie v spoločných priestoroch
  • úprava priľahlého terénu
V letných mesiacoch tohto roku sme úspešne ukončili celkovú obnovu bytového domu. Na základe výberového konania stavebné práce zrealizovala IZOLA Košice, s.r.o. Všetky práce súvisiace s obnovou boli vykonané v súlade s časovým harmonogramom a požadovanou kvalitou pri dodržaní technologických postupov. Drvivá väčšina vlastníkov bytov nášho domu už v priebehu obnovy aj po jej ukončení oceňuje dokonalú organizáciu práce na stavenisku, zásobovanie materiálom, rýchlosť, s akou postupovali stavené práce, kvalitu práce a v neposlednom rade komunikáciu pracovníkov podniku s vlastníkmi bytov najmä počas prác na lodžiách. Vedenie firmy riešilo so zástupcami vlastníkov bytov problémy priamo na stavenisku pružne a efektívne. Ich častá prítomnosť na stavbe bola zárukou toho, že nevznikali prestoje a stavebné práce pokračovali plynule a nepretržite napriek horúčavám, ktoré vládli tohtoročnému letu.

Vedenie firmy IZOLA preukázalo svojimi odbornými schopnosťami, organizátorskou prácou, zodpovednosťou, ústretovosťou, kreativitou a flexibilitou oddanosť svojej veci. Vysoko pozitívne hodnotíme skutočnosť, že ústretovo a zodpovedne pristupovali ku kritickým pripomienkam vzneseným zo strany zástupcov vlastníkov a dozoru investora.

Neosobujeme si právo vynášať súdy bez objektívnych odborných analýz o kvalite stavebných spoločností pôsobiacich v meste. Pred i v priebehu obnovy nášho bytového domu sme mali možnosť pozorovať v niektorých častiach mesta prácu iných stavebných firiem. Na základe tohto pozorovania sme získali presvedčenie, že výber IZOLy ako realizátora celkovej obnovy nášho domu bol správny. Urobili by sme tak aj v budúcnosti.

Tento list je napísaný na podnet väčšiny vlastníkov bytov. Ubezpečujeme Vás, že vlastníci bytov sú veľmi spokojní s prácou vedenia a pracovných kolektívov robotníkov IZOLy. Okrem kvality vykonanej práce oceňujeme skutočnosť, že ukončením stavebných prác podľa časového harmonogramu mohli obyvatelia nášho domu opäť plnohodnotne využívať svoje byty a vrátiť sa k normálnemu a bezstarostnému spôsobu života.
M. Šušková, F. Pajtaš
zást. vlast. bytov