Prakovce č.304, Prakovce

Adresa realizácie

Prakovce 304, 05 26 Prakovce

Objednávateľ

Spoločenstvo vlastníkov bytov KREMNIČKA

Termín realizácie

08/2021 – 08/2022

Realizované práce

 • odstránenie systémovch porúch 
 • sanácia loggií
 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešnej konštrukcie
 • zateplenie stropov
 • výmeny výplňových konštrukcií
 • bleskozvod, vyregulovanie UK
 • elektroinštalácia – hlavné domové vedenie
 • odkvapový chodník
 • dlažby a dvere v interiéroch, maľby a úpravy interiérov
 • zasklenie loggií a strešný svetlík
 

Hodnotenie zákazníka

Spoločnosť IZOLA Košice s.r.o. previedla práce na základe uzatvorených zmlúv o dielo vrátane dodatkov. Zrealizované práce zodpovedajú:
1. Projektovej a rozpočtovej časti stavby 2. Kvalite podľa požiadaviek objednávateľa 3. Spĺňajú požiadavky kvality poskytovateľa finančných prostriedkov (MDaV RS a ŠFRB)

Zhotoviteľ bol v značnej miere súčinný pri spracovávaní PD, v zabezpečovaní inžinierskej činnosti a spolupracoval aj v dokladovej časti pri získavaní finančných prostriedkov na realizáciu stavby pre objednávateľa. Práce boli zrealizované v dohodnutých termínoch, podľa stanoveného harmonogramu prác, na základe dohodnutých zmluvných podmienok a zmluvných cien. Počas realizácie stavby zhotoviteľ ústretovo pristupoval k riešeniu požiadaviek objednávateľa až na úroveň riešenia konštrukčných, architektonických a výtvarných detailov v exteriéri ako aj v interiéri stavby.
Karol KYSEĽ
predseda SVB